STRUKTUR
CARTA ORGANISASI
LEMBAGA PEMEGANG AMANAH
PENGERUSI
Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)

NAIB PENGERUSI
Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR)

AHLI-AHLI

YBhg. Tan Sri Datuk Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman
Mantan Ahli Majlis Pakar (Syariah)
Jabatan Peguam Negara

YBhg. Datuk Hajah Hakimah binti Mohd Yusof
Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

YBhg. Dato' Prof. Dr. Noor Inayah binti Ya'akub
Presiden dan Naib Canselor
Infrastructure University Kuala Lumpur

YBrs. Dr. Nirwan bin Noh
Timbalan Ketua Ekonomi
Bahagian Ekonomi
Kementerian Kewangan Malaysia

AHLI-AHLI MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Kedah

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Melaka

Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis

Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah

Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan ' Adat Melayu Perak

Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

Majlis Agama Islam Negeri Johor

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

Majlis Agama Islam Selangor

JAWATANKUASA KERJA

PENASIHAT SYARIAH

FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menasihati Lembaga Pemegang Amanah berhubung hal ehwal syariah dalam pengoperasian dan aktiviti YWM;
 2. Meluluskan sesuatu cadangan yang dikemukakan oleh pihak urusetia sebagai menepati hukum syarak dan sesuai dipertimbangkan oleh Lembaga Pemegang Amanah;
 3. Meneliti serta memberi pandangan dari sudut hukum syarak ke atas sebarang cadangan yang dikemukakan oleh pihak Urusetia daripada YWM;
 4. Mencadangkan penambahbaikan serta alternatif ke atas sebarang cadangan yang telah diputuskan sebagai kurang bertepatan dengan kehendak hukum syarak (sekiranya bersesuaian);
 5. Mengesyorkan sebarang cadangan yang difikirkan sesuai dilaksanakan oleh YWM dalam mencapai matlamat penubuhannya;
 6. Mengemukakan hujah berupa dalil syarii bagi menyokong pandangan mengenai sesuatu cadangan (sekiranya bersesuaian); dan
 7. Melulus dan mengesahkan dokumen-dokumen atau manual-manual berkaitan yang mengandungi terma dan syarat bagi memastikan produk-produk YWM mematuhi prinsip-prinsip syariah.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Dato' Prof. Dr. Noor Inayah binti Ya'akub
Presiden dan Naib Canselor
Infrastructure University Kuala Lumpur

AHLI-AHLI

Sahibus Samahah Datuk Prof. Madya Dr. Luqman bin Haji Abdullah
Mufti Wilayah Persekutuan
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

YBrs. Prof. Dr. Azman bin Mohd Noor
Pensyarah Kanan
Institute of Islamic Banking and Finance
International Islamic University Malaysia (IIUM)

YBrs. Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim
Pengarah Eksekutif Pusat Penyelidikan Antarabangsa Kewangan Islam (ISRA)
Timbalan Presiden (Penyelidikan) INCEIF University

YBrs. Prof. Dr. Aznan bin Hasan
Profesor dan Penasihat Syariah
Institute of Islamic Banking and Finance
International Islamic University Malaysia (IIUM)

YBrs. Encik Zainal bin Said
Setiausaha
Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

PELABURAN DAN KEWANGAN
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menasihati Lembaga Pemegang Amanah dalam aktiviti pelaburan dan kewangan YWM;
 2. Melaksanakan tanggungjawab meneliti, merancang dan menilai kedudukan kewangan YWM;
 3. Memberi pandangan mengenai langkah-langkah penjanaan dana, pengurusan dan pelaburan kewangan; dan
 4. Menetapkan dasar-dasar perbelanjaaan berhemah YWM.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Ketua Pengarah
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

AHLI-AHLI

YBrs. Encik Mohd Zamerey bin Abdul Razak
Naib Presiden Kanan / Ketua Bahagian Syariah
Bank Rakyat

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Mustafa bin Mohd Hanefah
Profesor
Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Universiti Sains Islam Malaysia

YBrs. Encik Syed Izmi bin Syed Kamarul Bahrin
Pengarah Eksekutif
Mekar Capital Sdn. Bhd.

YBrs. Encik Ramlan bin Haji Awang Ali
Setiausaha / Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Ugama Islam Sabah

AUDIT
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Memastikan kawalan dalaman yang berkesan ke atas kewangan, pelaburan, prestasi, pengurusan dan pentadbiran YWM;
 2. Memerhati semua hal berhubung audit dalam dan luaran;
 3. Menilai piawaian kawalan dalaman dan pelaporan kewangan;
 4. Bertanggungjawab sebagai pengkaji penyata-penyata kewangan;
 5. Menilai prestasi pengurusan dalaman; dan
 6. Mengkaji pematuhan kepada syarat-syarat tertentu dalam pengauditan.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBrs. Dr. Nirwan bin Noh
Timbalan Ketua Ekonomi
Bahagian Ekonomi
Kementerian Kewangan Malaysia

AHLI-AHLI

YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Ketua Pengarah
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

YBrs. Encik Azzerol Affendi bin Abdul Kadir
Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kewangan
Majlis Agama Islam Negeri Sembilan

YBrs. Dr. Shahrul Azman bin Abd. Razak
Ketua Penolong Pengarah (Kanan)
Seksyen Infrastruktur 1
Unit Kerjasama Awam Swasta
Kementerian Kewangan Malaysia

YBrs. Encik Mohd Sabree bin Yaakub
Ketua Penolong Pengarah (Operasi)
Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi
Jabatan Akauntan Negara Malaysia

PENGURUSAN
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menasihati Lembaga Pemegang Amanah berkenaan pengurusan sumber manusia, perkhidmatan dan kebajikan kakitangan;
 2. Mencadangkan dasar mengenai pengurusan YWM untuk pertimbangan Lembaga Pemegang Amanah;
 3. Mengawalselia urusan pentadbiran YWM;
 4. Memastikan YWM mempunyai skim perkhidmatan yang bersesuaian dengan keperluan dan kemampuan semasa; dan
 5. Memastikan segala ketetapan yang telah dipersetujui oleh Lembaga Pemegang Amanah semasa Mesyuarat Ahli Lembaga Pemegang Amanah diambil tindakan yang sewajarnya dan dalam kadar yang segera.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

YBhg. Dato' Selamat bin Paigo
Ketua Pengarah
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

AHLI-AHLI

YBrs. Puan Nor Hafizah binti Hashim
Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR)

YBrs. Encik Adila Sabri bin Muhammad
Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan
Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Encik Mohamad Fauzi bin Md. Isa
Ketua Setiausaha
Kementerian Komunikasi dan Digital

Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

PENGURUSAN RISIKO
FUNGSI JAWATANKUASA
 1. Menilai setiap aktiviti YWM dan menentukan tahap risiko aktiviti tersebut dari sudut kewangan, reputasi, integriti, pelaburan, sumber manusia dan pengurusan;
 2. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang bersesuaian bagi aktiviti-aktiviti yang berisiko, berpotensi risiko atau diluar jangkaan;
 3. Memastikan risiko-risiko diurus berdasarkan toleransi yang wajar dan secukupnya seperti diluluskan oleh Lembaga Pemegang Amanah; dan
 4. Memberi cadangan dan memantau tindakan pemulihan terhadap sebarang krisis yang berlaku.

ORGANISASI JAWATANKUASA

PENGERUSI

-Kosong-

AHLI-AHLI

YBhg. Datuk Mohd Nizam bin Haji Yahya
Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

YBrs. Encik Mohd Farid bin Kamarudin
Ketua Pegawai Eksekutif
RHB Islamic International Asset Management Berhad

YBrs. Encik Shamsul Bahar bin Shajian
Ketua Penolong Setiausaha
Bahagian Perolehan, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Aida binti Othman
Rakan Kongsi
Tetuan Zaid Ibrahim & Co.
DIREKTORI
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif
Nama Jawatan Emel Sambungan
-kosong- Ketua Pegawai Eksekutif
Encik Abdul Halim bin Mat Yusop Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif halim@ywm.gov.my
halim.yayasan.waqaf@gmail.com
0848
Puan Aniza binti Ludin Setiausaha pejabatkpe@ywm.gov.my
pejabatkpe.ywm@gmail.com
0852
Unit Undang-Undang
Nama Jawatan Emel Sambungan
Cik Wan Syazana Akmal binti Wan Roslan Penasihat Undang-Undang syazana@ywm.gov.my
syazana.yayasan.waqaf@gmail.com
0810
Bahagian Dasar dan Pembangunan
Nama Jawatan Emel Sambungan
Puan Nur Syaffina binti Ab Rahim Pengurus syaffina@ywm.gov.my
syaffina.yayasan.waqaf@gmail.com
0850
Puan Maya Idura binti Sabar Eksekutif Kanan maya@ywm.gov.my
maya.yayasan.waqaf@gmail.com
0817
Puan Khairunnisa binti Rassul Eksekutif Syariah nisa@ywm.gov.my
nisa.ywm@gmail.com
0822
Puan Munirah binti Mat Junoh Penolong Akauntan munirahmj@ywm.gov.my
munirah.ywm@gmail.com
0816
Bahagian Pengurusan Dana
Nama Jawatan Emel Sambungan
-kosong- Pengurus
Encik Mohd Fazdli bin Rosli Eksekutif Kanan 1 fazdlirosli@ywm.gov.my
fazdli.yayasan.waqaf@gmail.com
0830
Puan Norbaity Hariani binti Muhammad Eksekutif Kanan 2 norbaity@ywm.gov.my
norbaity.ywm@gmail.com
0841
Encik Mohd Hafiz bin Sahruddin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan hafiz@ywm.gov.my
hafiz.yayasan.waqaf@gmail.com
0831
Encik Sharil Nizam bin Al Malek Hasan Pembantu Tadbir sharil@ywm.gov.my
sharil.ywm@gmail.com
0837
Bahagian Pemasaran dan Korporat
Nama Jawatan Emel Sambungan
Cik Haidatul Azia binti Husin Pengurus azia@ywm.gov.my
haidatulazia.ywm@gmail.com
0820
Cik Nur Ain binti Mohd Nazri Pegawai Media nurain.nazri@ywm.gov.my
ain.yayasan.waqaf@gmail.com
0833
Cik Nurain binti Hasri Penolong Pegawai Tadbir 1 nurain@ywm.gov.my
nurain.ywm@gmail.com
0834
Encik Ahmad Shah Rezza bin Ahmad Zubir Penolong Pegawai Tadbir 2 rezza@ywm.gov.my
rezza.ywm@gmail.com
0838
Encik Aflah bin Aminudin Penolong Pegawai Tadbir 3 aflah@ywm.gov.my
aflah.ywm@gmail.com
0835
Encik Mohd Syamidy bin Mat Jusoh Pembantu Tadbir syamidy@ywm.gov.my
syamidy.yayasan.waqaf@gmail.com
0836
Bahagian Pengurusan
Nama Jawatan Emel Sambungan
Puan Hanim Idzura binti Mohd Kalyubi Pengurus hanim@ywm.gov.my
hanim.ywm@gmail.com
0829
Puan Majidah binti Zainudin Eksekutif majidah@ywm.gov.my
majidah.ywm@gmail.com
0823
Encik Umair bin Abdul Halim Penolong Pegawai Tadbir umair@ywm.gov.my
umair.ywm@gmail.com
0828
Puan Ramlah binti Muhamad Pembantu Tadbir ramlah@ywm.gov.my
ramlah.yayasan.waqaf@gmail.com
0844
Encik Muhammd Rusydi bin Mohd Shaari Pembantu Operasi rusydi@ywm.gov.my
rusydi.ywm@gmail.com
0825
Encik Mohd Zainol Abidin bin Mamat Pemandu zainol@ywm.gov.my
zainol.yayasan.waqaf@gmail.com
0824
Bahagian Kewangan
Nama Jawatan Emel Sambungan
Encik Mohd Bokhari bin Mat Doa Pengurus bokhari@ywm.gov.my
bokhari.yayasan.waqaf@gmail.com
0821
Encik Zulakmal Hakimi bin Zahari Akauntan zulakmal@ywm.gov.my
zulakmalhakimizahari@gmail.com
0818
Puan Nor Diyana binti Che Mat Penolong Akauntan 1 diyana@ywm.gov.my
diyana.yayasan.waqaf@gmail.com
0811
Cik Norshaheena binti Abdul Salim Penolong Akauntan 2 shaheena@ywm.gov.my
shaheena.ywm@gmail.com
0814
Encik Wan Mohd Lokman bin Wan Md Zin Pembantu Tadbir 1 wanmohdlokman@ywm.gov.my
wmlokman@gmail.com
0809
Puan Nurul 'Abidah binti Ismail Pembantu Tadbir 2 abidah@ywm.gov.my
abidah.yayasan.waqaf@gmail.com
0813

Kongsi Kongsi